כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

36 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים הפיצויים לשומת ביחס כלל רלוונטי ואינו לעבודה הדין בית של הפסיקה .4 הרגילים לפסוק שמסמיכה )ב (6 סעיף את פרשה שנועדה כהוראה נזק הוכחת ללא פיצוי שיקול לפי לפסוק הדין בית את להסמיך את ולכמת להוכיח הקושי בגלל הן דעתו רציונל על המבוסס עונשי כפיצוי והן הנזק 'נ פלונית 697/09 ע"ע בענין .הרתעתי הפיצויים את אפיין דווקא הדין בית אלמוני עונשיים" כ"פיצויים המוטרדת להם שזכאית שנקבע כפי הסטטוטורי כי "בפיצוי וקבע לראות ניתן מינית הטרדה למניעת בחוק הוא מאחוריו העומד שהרציונל ,עונשי פיצוי .5 והרתעתי" עונשי המינית ההטרדה :התביעה סעיפי לסיכום והחוק ,הנזיקין פקודת לפי כעוולה הוגדרה הוראות את החיל מינית הטרדה למניעת יוצא פועל .אלו תביעות על הנזיקין פקודת הסמכות נתונה לעבודה הדין שלבית מכך מינית הטרדה למניעת לחוק )א (6 סעיף לפי שנגרם נזק על פיצוי למוטרדת לפסוק כפי בשיעור מינית הטרדה של מעשה בגין ,זאת .סכום הגבלת וללא ,לפניו שהוכח בין ,כללי נזק בגין בין מיוחד נזק בגין בין ממוני שאיננו נזק בגין בין ,ממוני נזק בגין גם מוסמך הדין בית בנוסף .וסבל כאב כגון הוראת לפי נזק הוכחת ללא פיצוי לפסוק .לחוק )ב (6 סעיף פסיקה חדישה של בתי הדין :לעבודה בענין הטרדה מינית אביא כאן שלושה פסקי דין שעסקו בגובה פיצוי בגין הטרדה מינית שפורסמו בשנה האחרונה: בשני פסקי דין של בתי הדין האזוריים לעבודה נקבעו סכומי פיצוי שונים בגין הטרדה מינית. באחד מהם נקבע סכום פיצוי נמוך יחסית למרות שבעל השליטה בחברה המעסיקה אף התנכל לה בגין סירובה להצעותיו ואף חירר את צמיגי רכבה. לעומת זאת, בפסק דין אחר בבית הדין האזורי נפסק הפיצוי הגבוה ביותר ללא הוכחת נזק וכך גם בבית הדין הארצי לעבודה. פלונית נ' חברה 52922-06-20 בסע״ש אצל הועסקה התובעת העובדת ,6 אלמונית .ופוטרה כשנה במשך כמזכירה הנתבעת .הנתבעת של ומנהל בעלים הוא הנתבע בה הנתבעים נגד תביעה הגישה התובעת ופיצויים סוציאליות זכויות לתשלום עתרה העובדת .והתנכלות מינית הטרדה בגין גם לייבוא הנתבעת – חברה אצל הועסקה במסגרת .ומזכירה יבוא כפקידת ,ושיווק חוזרות הצעות התובעת קיבלה עבודתה יחסי ניצול תוך ,מיני אופי בעלות ונשנות ומנהל הבעלים ידי על ,בעבודה מרות כאשר גם ,המעסיקה-הנתבעת החברה .המנהל בהצעות התעניינות חוסר הביעה ,כאמור להצעות התובעת סירוב בעקבות שפוטרה עד ,לה להתנכל המנהל החל 3 ) בפסקה LawData (2011 ליה עטרה בן-צבי נ' פרופ' יהודה היס, פורסם ב 4576/08 ע"א 4 לפסק הדין. 24 , סעיף 2 לעיל ה"ש 5 )LawData (1.11.21 פורסם ב 6

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=