כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

35 בהטרדה מינית או בתלונה או בתביעה שהוגשו על הטרדה מינית. סוגי הפיצויים שעובדת המוטרדת מינית זכאית לתבוע את המטריד הם כדלקמן: א. פיצוי בגין נזק המוכח על פי הוראות (א) לחוק 6 פקודת הנזיקין כאמור בסעיף ומשמעותו: נזק ממוני ממשי, כהחזר הוצאות והפסד השתכרות בעבר ובעתיד, ונזק לא ממוני בגין כאב וסבל למשל הנקבע על פי אומדנה אך צריך הוכחה להערכת ."1 גובהו, ופיצויים עונשיים במקרים הקשים במקרה שעלה בידי המוטרדת להוכיח את נזקה, אין בית הדין מוגבל בסכום הנפסק. מקום שהמוטרדת מבקשת להוכיח את המסלול במתווה ,הנזיקין נזקה לפי פקודת עולה לא הדבר אך ,לחוק )א (6 סעיף של בסכום נזק להוכיח שהצליחה או ,בידה הסטטוטורי הפיצוי מסכום נמוך בשיעור הדין בית מוסמך לחוק )ב (6 בסעיף הקבוע הוראת לפי גם לפסוק שכאלה בנסיבות נזק" עד הוכחת פיצוי "ללא לחוק )ב (6 סעיף בבחירת .בחוק הקבועה המקסימום תקרת כדי יהיה לא ,לחוק )א (6 סעיף לפי המסלול הדין בית ואת לתבוע מהמוטרדת למנוע ,נזק הוכחת ללא ,סטטוטורי פיצוי גם לפסוק .לחוק )ב (6 סעיף לפי )ב (6 סעיף מכוח נזק הוכחת ללא פיצוי .ב ללא לפסוק הדין בית רשאי לפיו ,לחוק 120,000 על יעלה שלא פיצוי נזק הוכחת בחוק שנקבע כפי הסטטוטורי בפיצוי .ש"ח פיצוי לראות ניתן מינית הטרדה למניעת הוא מאחוריו העומד שהרציונל ,עונשי שהמוטרדת ככל ,זאת .2 והרתעתי עונשי ובין ממוני בין ,נזקה את להוכיח ביקשה לא עלה שלא במקרה גם כמו ,ממוני שאינו ₪ 120,000 של הזה הסכום .להוכיחו בידיה מינית הטרדה למניעת לחוק בתיקון עודכן הוראה .ש"ח 50,000 מ- והוגדל 1.8.13- ב שוויון לחוק )1() א (10 סעיף ב קיימת זהה אשר 1988- התשמ"ח ,בעבודה הזדמנויות במסגרת , לעבודה הדין בית את מסמיך הטרדה רקע על פגיעה בשל אזרחי הליך 120,000 על יעלה שלא פיצוי לפסוק מינית .נזק הוכחת ללא זו בסוגיה ?עונשי או תרופתי פיצוי זהו האם לכנסת שהכין בדו"ח דוד בן ליאור עו"ד עוסק היא 3 העונשי" הפיצוי“ תכלית כי הדגיש ובו נשען והוא התנהגותו על המזיק את להעניש .הרתעה או גמול דוגמת עונשי רציונל על שהוא סכום משקף גם העונשי הפיצוי פיצויים .לניזוק שנגרם הממשי לנזק מעבר ,שנגרם הנזק של שיקוף אינם עונשיים השפעתם לא .המזיק התנהגות של אלא על השפעתם אם כי ,העיקר היא הניזוק על ,כך משום .הפוטנציאלי המזיק ועל המזיק רלוונטי הוא המזיק של רוחו הלך ,למשל ,עונשיים פיצויים לפסיקת ביחס ביותר פסיקת פיצויים בגין הטרדות מיניות )LawData , השופט (כתוארו דאז) פליטמן (פורסם ב 4.11.2010 פלונית - אלמוני, שניתן ביום 178/06 ע"ע 1 )LawData, (30.10.11 פלונית נ' אלמוני, פורסם ב 697/09 ע"ע 2 עו"ד ליאור בן דוד, פיצויים עונשיים - היבטים תיאורטיים, משפט ישראלי, סקירה משווה ושיקולים לחקיקה, הלשכה המשפטית הכנסת 3 ed717a9c-57be-e911-8107-00155d0a754a_11_13504 (1).pdf_2 )2016 (ספטמבר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=