כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

30 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים .מתפקידו הועבר מכן ולאחר ,הספר בבית ממקרים התעלמו הנתבעות כי טענה התובעת הנתבע של מעשיו על להן דווח בהם קודמים למנוע יכולים היו אשר צעדים מלנקוט ונמנעו הנתבעות כי עוד נטען .בה הפגיעה אירועי את רלוונטי מידע להפיץ חובותיהן קיימו לא והן ,עובדיהם לכל מיניות הטרדות בנושא ,ההליך מושא לאירועים קודם כן עשו לא .2010 משנת האירוע ובמיוחד עוולת על הסתמכה שהגישה הנזיקין תביעת מצוי שביה"ס העיריה של הרשלנות – הן חבות הפרת ,הבית אב על והאחראית בשטחה ,המורה של המעסיק החינוך משרד המעביד למניעת החוק מכוח חקוקות חובות הפרת . 1998 - תשנ"ח ,מינית הטרדה צמיתה פסיכיאטרית מנכות סבלה התובעת מושא מהאירועים כתוצאה 20% של בשיעור .ההליך המעוול הינו הבית שאב אף שעל קבע ביהמ"ש אין", ש"בלעדיהם אלו הם שמעשיו העיקרי .זניח אינו ,החינוך משרד ,המעסיק של חלקו מהתחושה מאוד נפגעה התובעת כי נקבע מנת על הנדרשים באמצעים נקט שלא ואיפשר ,בטוחה עבודה סביבת לה להבטיח ובעיקר האירועים התמשכות את בהתנהלותו .2010 משנת הארוע התרחשות את הנתבעים שבין ביחסים ,החבות חולקה משכך 70% ב- נושא הבית אב 3 שהנתבע כך ,3 ו- 2 .ממנה 30% ב- המדינה ואילו ,מהחבות המוסד קצבאות בניכוי ₪ 454,897 – הפיצוי וסבל- כאב .10% תורם ואשם לאומי לביטוח ₪ 100,000 פלונית נ' פלוני ועירית פלוני 3347/16 בע"א המאגר ( ,העליון המשפט בית של דין פסק , בית חיווה ) 20/2/18 ,LawData המשפטי בין הממשק על דעתו את העליון המשפט הערכאות לבין לעבודה הדין לבתי תביעות הטרדות בגין בתביעות כשמדובר האזרחיות .מיניות הערכאה כי ,קבע העליון המשפט בית ביחס אזרחיות בתביעות לדון המתאימה הערכאות הן מיניות הטרדות למעשים עיקר שבין בצומת ,בנוסף .האזרחיות מחזיק האזרחי המשפט בית כי עולה לטפל מוסמכות האזרחיות הערכאות .ביתרון סמכות אף להן .נזיקין בתביעות לפסוק אינן הן כאשר החוק לפי בעוולות לפסוק הטרדה .העבודה יחסי במסגרת מבוצעות בביה"ד תידון עבודה יחסי במסגרת מינית .בתביעה לבדה עומדת זו עילה אם ,לעבודה הנזיקין מפקודת הנובעת עילה לפי בתביעה הפורום את לבחור יש מהחוק הנובעת ועילה אם .כולו ההליך לבירור ביותר המתאים ממסכת חלק ואינם מבודדים המקרים ,ועיקר טפל על להצביע ניתן לא ,מתמשכת הערכאה לפי נפרדת בתביעה יידון מקרה וכל .המתאימה עילות המשלבת כספית בתובענה כי נקבע לאחד יהיה נכון ,הנזיקין ומפקודת החוק מן רקע על הינה הפגיעה אם גם ,העילות את בימ"ש בפני יתנהל שהתיק כך ,עבודה יחסי .האזרחי את שהפר מעסיק לתבוע ניתן כי נקבע כן

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=