כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

29 .וכיו"ב המעסיק של פיקוח חובת פסקי דין אשר ניתנו ע"י הערכאות המשפטיות פסקו ות /סכומים גבוהים לנפגעים 2039-07 )אביב-יפו תל מחוזי( בת"א ,כך ,LawData המשפטי המאגר( פלונית נ' פלוני 700,000 כ- נפסקו דין פסק ניתן בו , )27/12/09 הדין פסק . גונן אגמון מיכל 'ש השופטת ע"י ₪ בהיותה פנתה ,29 בת צעירה בו במקרה עסק כ- לאחר .הנתבע אצל רוחני לטיפול 20 בת מין עבירות בה לבצע הנתבע החל שנים 5 .הרוחני מהטיפול בחלק שמדובר בטענה בפלילי הורשע הנתבע אלו עבירות בגין .מגונים ומעשים במרמה באינוס השאר בין נכות עם נותרה הנתבע מעשי שעקב ,התובעת כספי פיצוי תובעת ,לצמיתות פסיכיאטרית הוגשה התביעה .לה שנגרמו הנזקים בגין .בפלילים להרשעה נגררת אזרחית כתביעה את מפצה אינו הפלילי ההליך כי נקבע ,העבירות עקב להן שנגרם הנזק על הנפגעות לאור .מסוים לפיצוי זוכות הן במסגרתו אם גם פנייה של וגוברת הולכת מגמה קיימת ,זאת קיימת ,במקביל .פיצוי לצורך האזרחי להליך ובפסיקה האזרחית בחקיקה התפתחות המשפט מערכת של ונכונות צורך המבטאת ,זו התפתחות .עליהן ולהגן לנפגעות לסייע של האישי האינטרס את רק לא משרתת האינטרס את גם אלא ,ספציפית נפגעת .התופעה שבמיגור הציבורי בהליך הוכרעה הנתבע אחריות ,דנן במקרה הנגררת האזרחית התביעה מהות .הפלילי מניהול הימנעות הינה בפלילים להרשעה זמן ובזבוז מיותרים משפטיים הליכים דין בפסק שנקבעו עובדות לגבי שיפוטי עובדות את ,כן אם ,מאמץ ביהמ"ש .חלוט כדי בהם יש כי וקובעת המתוקן האישום כתב התובעת כלפי הנתבע של אחריות להקים .בנזיקין כיום התובעת של הנפשית נכותה כי נקבע שביצע המין עבירות של ישירה תוצאה הינה ₪ 701,018.86 לה קבע ביהמ"ש .הנתבע בה של נזק ראש בגין ₪ 200,000 שכולל פיצוי .חיים באיכות ופגיעה וסבל כאב 20648- )קריות( בת"א נידון אחר מקרה פלונית נ' עיריית קרית ים 07-15 השופטת ע"י דין פסק ניתן שם ,)29/03/21( שנים שעבדה מורה של בעניינה לוקיץ פנינה על מינית והוטרדה ,ים בקרית בביה"ס רבות המורה .העיריה ע"י שהועסק , הבית אב ידי הנתבע נהג שנים מספר במשך כי טענה נהג ,ופיזי מילולי באופן מינית להטרידה אליה להתקרב ,גסות אמירות אליה להפנות לחבק ,אליה פיו את לקרב ,מטריד באופן אף חדל ולא ,מפתיע באופן בגופה ולגעת .ממנו זאת כשביקשה ובעקבות המנהלת בפני התלוננה התובעת הטרדות על הממונה ע"י העניין טופל תלונתה לרבות ,מקיף בירור ערכה וזו ,בעיריה מיניות .הספר בבית שונים גורמים של תחקור מעבודתו הבית אב הושעה הבירור במהלך Too ME - תביעות בעקבות הטרדה מינית בתקופת ה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=