כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

31 בתביעה חוק לפי עליו המוטלות החובות בביה"ד תישמע כזו תביעה ,וברגיל אזרחית תביעה הוגשה בו במקרה ברם .לעבודה יחסי רקע על מינית הטרדה בגין הן כספית ישמע העניין ,הנזיקין פקודת לפי והן עבודה .האזרחיים המשפט בבתי הטרדות מיניות בשירות הצבאי, סדיר, קבע, סוהרים שוטרים הזכות עומדת ,סדיר בשירות ות/לחיילים במידה צה"ל כנכי בהם להכרה תביעה להגיש התביעה .שירותם בעת מינית הטרדה ועברו תגמולים( הנכים לחוק בהתאם תידון אחרת תביעה ככל ,1959 התשי"ט – )ושיקום שירותם תנאי ועקב תוך שנפגעו ת/חייל של .הצבאי נוכח : שוטרים ,סוהרים , קבע משרתי לגבי )ושיקום תגמולים( הנכים לחוק 29 ' מס תיקון תביעה להגיש ביכולתם אין ,1959 התשי"ט – לביטוח המוסד היא והכתובת ,השיקום לאגף כמו .עבודה כנפגעי תביעה יגישו אליו ,לאומי נזיקין תביעת להגיש זכותם לבם עומדת ,כן ,צה"ל וכנגד המתקיף כנגד ית/אזרח ככל מעסיק זה לעניין משפטית מבחינה המהווה תיקון מאז ושוטרים סוהרים קבע אנשי של ) ושיקום תגמולים ( הנכים לחוק 29 ' מס .גורן ועדת בעקבות Too ME - תביעות בעקבות הטרדה מינית בתקופת ה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=