כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

28 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים פיצוי נזיקי רגיל שעניינו בפיצוי בגין הנזק ותו לא, מעבירה מסר לפיו הבחירה אם לבצע את העוולה (ולשלם את נזקיה) אם לאו, מצויה בידו של המזיק, והיא נעדרת אמירה חברתית בנוגע לאותה התנהגות. אולם פיצויים עונשיים, לעומת זאת, המטילים על המזיק תשלום כספי כבד, העולה בשיעורו על הנזק שגרם, מעבירים מסר של גינוי כלפי ההתנהגות ומביעים סלידה ממנה. וכי " במצבים המתאימים שבהם בוצעו מעשים חמורים וקשים – בין אם מבחינת נסיבות ביצועם, בין אם מבחינת היסוד הנפשי שנלווה אליהם – ראוי להשית פיצויים עונשיים אשר יעבירו מסר חדמשמעי השולל את המעשים הללו מכל וכל". העוולות הרלבנטיות בתביעות נזיקין לעניין הטרדות מיניות הנזיקין בתביעות הנכללות הנזיקיות העוולות חקוקה חובה הפרת : היתר בין הן זה לעניין )'א ( 6 ' סע מיניות הטרדות למניעת - חוק שעניינו הנזיקין לפקודת )'א ( 23 ' סע ,)'ב( בכוח שימוש היא תקיפה )א ( .23 : תקיפה אדם של גופו נגד ,ובמתכוון ,שהוא סוג מכל ,אחרת דרך בכל או הזזה ,נגיעה ,הכאה ידי על בהסכמת שלא ,בעקיפין ובין במישרין בין וכן ,בתרמית שהושגה בהסכמתו או האדם ,תנועה ידי על או מעשה ידי על ,איום או נסיון ,אדם של גופו נגד כאמור בכוח להשתמש ,יניח שהאדם גורם המאיים או כשהמנסה שעה אותה לו יש שאכן ,סבירים מטעמים .זממו את לבצע והיכולת הכוונה הנזיקין לפקודת 26 ' סע : שווא כליאת ,אדם של חירותו שלילת היא שוא כליאת : זמן למשך ,כדין ושלא מוחלטת שלילה הופעה ידי על או פיסיים באמצעים ,כלשהו .סמכות כבעל הפרת הנזיקין לפקודת 35 ' רשלנות - סע

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=