כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

27 ,ים/חיילות שמלטף בצבא מפקד פציינטית "בודק" של בדיקה שבמהלך רופא .לבדוק אמור שלא איברים בגופה במקומות המטופלת את שמעסה מעסה .מוצנעים היבט פלילי והליך אזרחי שבמסגרתו פלילי היבט קיים מגונה למעשה תלונה להגיש זכאים הנפגעת או הנפגע מגישה המשטרה ,נחקרת התלונה .במשטרה להחליט ועליה ,לפרקליטות חקירה ממצאי .לאו אם אישום כתב להגיש האם 3 מתווה מינית הטרדה למניעת החוק :מינית הטרדה של במקרים לטיפול מסלולים מסלול פלילי .)לחוק 7 ' סע ( העבודה דיני במסגרת מסלול להגיש הזכות ת/לנפגע עומדת : נזיקי מסלול לפיצויים נזיקין תביעת האזרחיות לערכאות , הארגון , המעסיק לרבות ,התוקף כנגד את שהעסיק הממשלתי המשרד ,החברה לחוק )'ב( ,)'א ( 6 ' סע .וכיו"ב הפוגע העובד מינית שהטרדה קובע מינית הטרדה למניעת 'פק הוראות אזרחיות עוולות הן והתנכלות לפסוק רשאי וביהמ"ש ,עליהן יחולו הנזיקין .נזק הוכחת ללא ₪ 120,000 מנזק שסובל מינית מהטרדה כתוצאה ת/נפגע לתמיכה יגיש ,מכך כתוצאה אחר או/ו נפשי דעת חוות , לביהמ"ש המוגשת נזיקין בתביעת הנפשי מצבו את מפרטת אשר ,פסיכיאטרית התביעה סכום ואזי ,מהפגיעה כתוצאה ללא לקבל ניתן אותו מהסכום בהרבה גבוה כגון נזק לראשי יתייחס והוא ,נזק הוכחת ,וסבל כאב ,ולעתיד לעבר השתכרות הפסדי כתוצאה )נפשיים טיפולים( רפאויות הוצאות .וכיו"ב מהפגיעה ניתן ,מיניות הטרדות לעניין נזיקין בתביעות ,עונשיים פיצויים של נזק ראש כן כמו לכלול .הנזיקיים לפיצויים בנוסף לפסוק ניתן אותם ,הרתעה ,היתר בין , היא העונשי הפיצוי מטרת .סלידה ,גינוי ,הוקעה המאגר( מנטין נ' הרש"פ 2144/13 בע"א דין פסק )6/12/17 ,LawData המשפטי נפסקו ,העליון המשפט בית ע"י שניתן שלשה של בסכום עונשיים פיצויים לראשונה בבית נוסף לדיון הרש"פ . בקשת ₪ מליון .21/4/21 בתאריך נדחתה העליון המשפט ע"י המשפחה יוצגה בו ,מנטין דין בפסק כי ,עונשיים פיצויים לעניין נקבע ,הח"מ וכי ,הרתעתי אלמנט מהווה העונשי הפיצוי "ככל שאשמו המוסרי של המזיק גובר, - וזאת כתלות במידת האוטונומיה שהפעיל בביצוע המעשים, כך מוצדקת הענשתו: בין משיקולי גמול, בין משיקולים של הוקעת מעשהו מבחינה חברתית". של נוספת מטרה כי קבע סולברג 'הש 'כב שנועד חברתי מסר היא העונשיים הפיצויים :הנפשע המעשה מן הסלידה את לבטא השימוש בדיני הנזיקין לשם העברת מסר " חברתי וכדי להשפיע על מדיניות חברתית, אינו חריג בשיטתנו המשפטית" וכי הטלת Too ME - תביעות בעקבות הטרדה מינית בתקופת ה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=