כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

26 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים ,אזרחי פן גם קיים הפלילית הענישה מלבד כלפי ות/נפגעים של נזיקיות פיצויים תביעות העבודה מקום/הארגון ולרבות ,המטרידים לנסות יהיה ניתן כך .ות/הנפגע של מעסיקו שעשויים ,זה מסוג מצבים מהשורש ולעקור חייהם לכל וחמור קשה נפשי לנזק לגרום .ות/הנפגעים של הינם , זה לעניין הרלבנטיים החקיקה דברי ,1998 – תשנ"ח מינית הטרדה למניעת החוק חובות ( מינית הטרדה למניעת תקנות למניעת ותקנות 1998 – תשנ"ח ) מעסיק תשפ"א )ספורט גוף חובות ( מינית הטרדה . 2021מהי הטרדה מינית ? הטרדה כי קובע מינית הטרדה למניעת החוק : היתר בין ,הינה מינית שהאדם המעשה כאשר באיומים סחיטה .מיני אופי בעל הוא לעשותו נדרש .מגונים מעשים המופנות ,מיני אופי בעלות חוזרות הצעות מעונין אינו כי למטריד הראה אשר לאדם .האמורות בהצעות ,לאדם המופנות חוזרות התייחסויות אדם אותו כאשר ,במיניותו המתמקדות בהתייחסויות מעונין אינו כי למטריד הראה .האמורות המופנית משפילה או מבזה התייחסות נטייתו לרבות ,למיניותו או למינו ביחס לאדם .המינית ,אדם של הקלטה או סרט ,תצלום פרסום בתקופת רלבנטי במיניותו – מאד המתמקד .וכו טוק טיק , האינסטגרם מהו מעשה מגונה? כ"מעשה החוק עפ"י מוגדר מגונה מעשה מיניים". ביזוי או ,סיפוק ,גירוי לשם ,1977 התשל"ז- העונשין לחוק 348 סעיף מעשה ביצוע על הפלילי האיסור את קובע ביצוע "מעשה על כאיסור אותו ומגדיר ,מגונה מיניים" וזאת ביזוי או סיפוק ,גירוי לשם משתנים. – חומרה ובמדרגי שונות בנסיבות רחבה סדום – קשת ומעשה מאונס חוץ הכל .מקרים של מאד מגונים מעשים אחרים רבים במקרים ,אינטימיים באיברים פיזי במגע מתבטאים .וכיו"ב ליטופים ,מיני אופי בעלות ות/נשיקה מעשים של מאוד רחבה בקשת כן אם עסקינן העבירה למתחם שנכנסים מה מסתתר מאחורי ההגדרה "מעשה מגונה"? : כגון מקרים לציין ניתן , לדוגמא מתוך " תמימות ומנשק שמחבק מנהל .ות/העובדים והערכה" את וחמימות את ומלטף פקידה מאחורי שעומד מנהל .שיערה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=