כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

24 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים לעיל שהוזכר הדין פסק גם כך ;והתדיר עובדים על דובר בו ,פלונית-אלמונית בעניין המיניות חוויותיהם על לשוחח שנהגו חברתם של בנוכחותה ביותר מפורט באופן הטרדה של קיומה דבר את תקבע )לצוות דרך ,עוינת אווירה יצירת של דרך על מינית התפתחות יציר ,לעיל שהראיתי כפי שהיא ,זהירות במשנה לאורה לילך שיש ,פסיקתית עם מפורשות נמנית שאינה בהינתן ,זאת שהיא ובהינתן המחוקק שקבע ,המקרים ,לא ותו פוריטניות משים מבלי לבטא עלולה אינה מקום ומכל במקומה אינה שכאמור .בחוק ביטוי לידי באה 34 3 4 עבירת כבכל כי ,להוסיף למותר לא ,מדובר כי ,מוסמכת קביעה גם ,משמעת מבלי שלמה אינה ,מינית בהטרדה ,אכן ההטרדה – קלה של לעוצמתה להתייחס .ביותר חמורה או ,בחומרתה בינונית ,יחסית ואלה ,זו של כדינה זו של דינה אין כי ,ברי בדיני העוסק לכל ומוכרים ידועים דברים לסייע ואמורים ,הפלילי בדין או משמעת הנדרשת ,הנהלה ובידי האחראית בידי את לידיה שקיבלה לאחר החלטה לקבלת .האחראית דו"ח סיכום 35 3 5 ,מחמירה בגישה נתקלתי להפתעתי הצד על מינית הטרדה במקרי אף הרואה משמעת כעבירת ,הספקטרום של הקל בדיני .היא ולא ,פיטורים שדינה חמורה לדרגת רבה חשיבות יש ומשמעת עונשין תיתכן ,למשל ,כך .העבירה של החומרה ונזקה שחומרתה ,ת/בעובד קשה התעמרות מינית הטרדה עבירת על שבעתיים עולים אינה עדיין הראשונה בעוד והנה .קלה של מתמשך מחדל ,כלל חקיקה תחת חוסה בחומרת לעתים מפורשת השנייה ,המחוקק אווירה ומהדהדת ,ומיותרת מוגזמת יתר ,ופסולה קיצונית אינקוויזיטורית חברתית המעשה של לחומרתו לב לשים מבלי .ה/לנילון המיוחס הספציפי עו"ד פרנקל שותף במשרד עו"ד * בני כהן ושות', העוסק במשפט עבודה. המאמר נכתב על בסיס ניסיון מקצועי, שנצבר בעקבות ייצוג נילונים בשימועים ובבתי הדין לעבודה כמו גם בשמשו כבודק חיצוני של תלונות על הטרדה מינית במקום העבודה מטעם .המעסיק

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=