כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

23 התנהגויות, שאינן אסורות בחוק, כעבירות משמעת בדרגת חומרה כזו או אחרת. 32 3 2 כפי שכתבה הורתו של החוק, ד"ר קמיר, והח"מ מביא את דבריה בהסכמה מלאה ומתוך הערכה גדולה לפועלה: "כדי שתחולתו לא תהיה רחבה מדי ולא תשתק, תצנן ותרתיע מפני קיום של תקשורת בינאישית חופשית, החוק קבע והגדיר שרק ששה סוגים של התנהגויות יכולים להחשב כהטרדות מיניות אסורות אם הם פוגעים באופן ממשי בערכים המוגנים... אופן הגדרתןשלההתנהגויותהאסורות מעידה על סלידתו של החוק מפטרונות המקטינה נשים וכן מפוריטניות מינית. הגדרותיהן של ההתנהגויות האסורות מטילות על כל אדם אחריות להציג לסובבים אותו גבולות ברורים, ולהבהיר להם איזו התנהגות מינית אינה רצויה לו ומתי היא הופכת להטרדה. בגישתו זו, החוק מבהיר שהתנהגויות מיניות אינן "מגעילות", "מתועבות", "מגונות ”ככאלה ,כשלעצמן זו גישה מוסרנית ופטרונית), אלא רק ( משום שהן עלולות להפוך למטרידות ואסורות כאשר אינן רצויות לנמען או הנמענת. בד בבד, החוק מבהיר בכך שכל אישה היא סוכנת אוטונומית, שאמנם ראויה להגנה מפני הטרדה, אבל לא זקוקה לחסות". הטרדה מינית ,קמיר אורית ד"ר בישראל: ההתפתחות בעשרים השנים מתוך ,4 ' עמ ,2018 נובמבר ,שחלפו .המחברת של המרשתת באתר הבלוג על שכשאחראית ,היא המלצתי ,לפיכך על יושבת מינית הטרדה על תלונה בדיקת ,עצמה את להזהיר עליה שומה ,המדוכה ביישמה שלפניה לתיק ניגשת היא שאין ,פוריטנית עולם השקפת משים מבלי ,ת/המתלונן כלפי ופטרונית מתחסדת צינון לאפקט בכנפיה שמביאה השקפה מוגזם אפקט ,העבודה במקום מיותר בהליכי ,למשל ,כך .החוק ממטרות שאינו כי ,תחילה הממונה קבעה שבהם ,בדיקה כשלעצמו הנו גסה במילה חד-פעמי שימוש ,העברית בשפה שיש בשעה ,מינית הטרדה שחרגו ,גסויות ,העולם לשונות בכל כמו לקללה והפכו המקורי המיני מהקשרן מזמן הטרדה לבין בינה ואולם ,רבים בפי השגורה .גדול המרחק ,כדין מינית 33 3 3 להוליך האחראית על כך חלף ורק ,והפסיקה החוק אדני על עצמה את זמיר ופרשת( ברורה שמובהקותם ,במקרים מבחינת כזו בוודאי היא לעיל שהוזכרה המפורש ותוכנן ההתבטאויות מספר קווים לדמותה של יצירת אווירה עוינת במקום העבודה בהקשר של מניעת הטרדה מינית

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=