כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

19 מתמקד -לכאורה - במיניותו שלו ולא במיניותם/ן שלהם/ן. אך האם ניתן לקבוע, לפי כי פניות אלו עולות בגדר הטרדה מינית ?החוק 18 1 8 בשאלה זו עסק, בין היתר, פסק דינו דורון של בית הדין הארצי לעבודה בעניין , מפי כב' הנשיאה, השופטת ורדה 6 זמיר וירט-ליבנה. המקרה שנדון שם עסק במנהל, שנהג באופן חוזר ונשנה לשתף את אחת העובדות הכפופה לו בסיפורים מחיי המין (הפעילים להפליא) שלו, והעובדת שחשה מוטרדת מאוד משיחו זה, טענה, כי התנהגותו זו עלתה כדי הטרדה מינית. 19 1 9 לאור העובדה, כי היה מדובר בהתנהגות שבין בעל מרות לכפיפתו, לא היה לבית הדין מקום לבדוק אם העובדת אכן הראתה למנהל, שאינה מעוניינת בהתייחסויות האמורות, שכן החוק קובע חריג להבעת חוסר עניין במקרים של 'יחסים מיוחדים', שבהם מתקיים חוסר שוויון בין (ג)). 6 המטריד למוטרד (סעיף 20 2 0 השאלה אותה נותר לבדוק, היא, במיניותו של כאמור, האם התמקדות , מהווה הטרדה מינית?המטריד -הנילון 21 2 1 כאמור, תוצאת הבחינה הלשונית אינה תעלה לכאורה, שהטרדה מסוג זה במנעד ההטרדות האסורות לפי כלולה החוק. אולם, בית הדין הארצי בפסיקתו, בחר להתייחס לבחינת תכליתו של החוק, והפנה פולדובסבקי לדברים שנאמרו בפרשת הנ"ל, לפיהן תכלית החוק היא יצירת טווח רחב של מקרים, בהם התייחסויות בעלות אופי מיני ייחשבו להטרדה מינית. 22 2 2 בית הדין הארצי אינו מאריך בנקודה זו, אך קובע, כי לאור האמור בפרשת פולדובסקי הנ"ל ברי, כי גם אמירות מיניות, שאינן מתמקדות במיניותה של המוטרד/ת – עולות כדי הטרדה מינית: "המונח 'המתמקדות במיניותו' מפורש כביטויים בעלי אופי מיני. בכלל זאת ביטוייםשתוכנםמיניאושעניינםעיסוק במיניות. נקודת המוצא היא ששיחה או התבטאות בוטה או גסה שעיסוקן במין או במיניות היא התייחסות המתמקדת במיניות". לפסה"ד) 31 (פסקה 23 2 3 קביעתו זושלביתהדיןהארצי, הגיונה בצדה, ובמקרים רבים היא אכן מתיישבת עם תכליתו של החוק, שמטרתו למגר גם . אולם 7 התנהגויות, היוצרות "סביבה עוינת" מניסיוני כעו"ד במשפט עבודה וכבודק קווים לדמותה של יצירת אווירה עוינת במקום העבודה בהקשר של מניעת הטרדה מינית .8 ר’ עניין פולדובסקי, סעיף 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=