כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

12 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים ולשלם כספים לקופות להמשיך חייב גמלת מקבלת שהעובדת בתנאי גמל לאומי לביטוח מהמוסד שמירת הריון )1( : מצטברים תנאים 2 ובהתקיים לפחות חודשים ששה הועסקה העובדת העובדת )2( . ההריון תחילת לפני בתכוף החל התשלום את התקופה בעד שילמה .עליה מהמעסיק דמי מחלה מקבלת העובדת אם התשלומים את להעביר המעסיק – על .המחלה דמי תשלום בגין ,כרגיל ,לקופות פיצויי פיטורים של תקופה לגבי פרשנויות שתי העובדת כאשר ,הריון שמירת ,האחת לפי :הריון שמירת גימלת מקבלת לפיצויי מלא וותק מהווה התקופה להתייחס יש ,השניה לפי ;פיטורים של כתקופה הריון שמירת של לתקופה כל בגין שבועיים( תשלום ללא חופשה זו בסוגיה סותרים פסקי-דין ניתנו .)שנה .לעבודה האזוריים בתי-הדין ע"י בתקופה דמי מחלה מקבלת העובדת אם להביא שיש אזי ההריון שמירת של תקופה הפיצויים חישוב לצורך בחשבון שנות מספר הכפלת ע"י מתקבל שאורכה תקנות פיצויי פיטורים ( יום 30 ב- העבודה חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים ( .)אותה כפיטורים התקופה החמישית- תאונת עבודה חופשה שנתית האחת ,פרשנויות שתי ישנן כאן גם עוד כל מלאה צבירה יש כי ,קובעת ,קובעתוהשניה ,פגיעה דמי מקבל העובד שבחוק לנוסחה בהתאם יהיה החישוב כי עבד העובד אם :כדלקמן ,חופשה שנתית 240 או( בשנה ימים 200 לפחות בפועל לכל זכאי חלקית) – יהיה בשנה ימים יחושבו ,פחות עבד אם .החופשה ימי עבודה ימי :כדלקמן שצבר החופשה ימי לפי( בחוק חופשה ימי מספר X בפועל .200/240 ל – לחלק )וותק מחלה יום 1.5 במונח נוקב והחוק הואיל ", נראהלכל "חודש עבודה מחלה בפועל עובד אינה העובד בה שבתקופה - אין מהמעסיק תשלום מקבל ואינו .לצבירה זכאות הבראה הפרשנות ,פרשנויות שתי קיימות תקופת זו ואין היות כי קובעת האחת ,הבראה לדמי זכאות אין בפועל עבודה בקיום די כי ,קובעת השניה והפרשנות שוהה עובד בה בתקופה עבודה יחסי בדמי אותו לזכות על-מנת עבודה בתאונת .זו תקופה בגין הבראה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=