כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

11 פיצויי פיטורים תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה קביעת כי "לענין ,קובעות )כפיטורים תקופה ... לא יבואו במנין הפיצויים סכום של חופשה או פגרה שלא בשכר... יום לשנת עבודה, למעט 14 העודפת על תקופה כאמור שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה בהתאם... לחוק הביטוח .])3( 10 תקנה[ לאומי..." העבודה תקופת חישוב לצורך ,כלומר יש לקחת ,פיטורים פיצויי לחישוב )וותק( בחשבון כוותק מלא את תקופת חופשת הלידה בגינה משולמים דמי ביטוח שבועות (בתוספת הארכות 15 לאומי- בתשלום- לפי הענין), ומיתרת תקופת חופשת הלידה, אשר אינה בתשלום, יש לקחת בחשבון, לענין הוותק לחישוב לראות יש ,שכן( יום 14 הפיצויים, רק שלא פגרה או זו - "חופשה בתקופה בשכר"). התקופה הרביעית- שמירת הריון חופשה שנתית מקבלת בגינה הריון שמירת תקופת לגבי מהמוסד גימלת שמירת הריון עובדת האחת :פרשנויות 2 קיימות ,לאומי לביטוח ,קובעת השניהו ,מלאה צבירה יש כי ,קובעת שבחוק לנוסחה בהתאם יהיה החישוב כי העובדת אם :כדלקמן ,חופשה שנתית או( בשנה ימים 200 לפחות בפועל עבדה זכאית חלקית)- תהיה בשנה ימים 240 ,פחות עבדה אם .החופשה ימי לכל :כדלקמן שצברה החופשה ימי יחושבו חופשה ימי מספר X בפועל עבודה ימי .200/240 ל – לחלק )וותק לפי( בחוק בתקופת דמי מחלה מקבלת העובדת אם החופשה ימי צבירת אזי ,ההריון שמירת .מלאה הינה מחלה מחלה יום 1.5 במונח נוקב והחוק הואיל שבתקופה ", נראהלכל "חודש עבודה ואינה בפועל עובדת אינה העובדת בה זכאות - אין מהמעסיק תשלום מקבלת ,דמי מחלה מקבלת העובדת אם .לצבירה לגבי מחלה ימי לצבירת זכאית תהיה אזי .תקופה אותה הבראה ,פרשנויות שתי קיימות זה לעניין גם הבראה לדמי זכאות ישנה ,האחת לפי ,השניה ולפי ,הריון שמירת של בתקופה .הריון בשמירת הבראה לדמי זכאות אין ע"י זו בסוגיה סותרים פסקי-דין ניתנו .לעבודה האזוריים בתי-הדין תשלומים לקופות גמל מעסיק לחוק עבודת נשים בהתאם לא עבדת לא צברת! או שכן?

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=