כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

13 תשלומים לקופות גמל קיימות כאן גם ;חד-משמעית תשובה אין הואיל ,האחת לפי ,פרשנויות שתי בה בתקופה שכר משלם אינו והמעסיק חובת אין הרי ,עבודה בתאונת עובד שוהה המעסיק אם .זו בתקופה הפרשות ביצוע בהתאם ,ישירות פגיעה דמי לעובד משלם הפרשות לבצע שיש יתכן ,22 לתקנה יש השניה, הפרשנות ולפי ,סוציאליות חשיבות לאור זו בתקופה גם להפריש .הסוציאליות הזכויות פיצויי פיטורים תאונת עקב מעבודה היעדרות תקופת ,דמי פגיעה העובד מקבל שבגינה עבודה עד הפיצויים חישוב לצורך במנין תובא הכפלת ע"י מתקבל שאורכה לתקופה ,למשל . יום 30 מספר שנות עבודתו ב- בפועל שנתיים עבד עובד בו במקרה במשך עבודה בתאונת שהה ולאחר-מכן זכאי יהיה שאז אלא ,חודשים שלושה שנתיים של התקופה בגין לפיצויים .וחודשיים לסיכום, יש לבחון כל תקופה וכל רכיב לגופו. לא עבדת לא צברת! או שכן?

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=