כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

50 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים במשפט העבודה. אולם אנו סבורים, שה- של בית הדין לעבודה etre’d raison הוא להבטיח לצד התפתחותו ההכרחית של משפט העבודה והתאמתו לזמנים המודרניים, את קיומם של עקרונות היסוד שלא נס ליחם, היינו שהעבודה לא תהיה ,comodity- מצרך, שלא תהפוך לסחורה, ל שבה מטפל אגף הלוגיסטיקה של החברה ולא אגף כוח האדם שלה. יש ליתן את מלוא המשקל לזכות של העובד להביא בכוח עבודתו את הגשמתו העצמית והאוטונומיה שלו והזכויות הכלכליותשלא נאמדות בכסף והזכויות החוקתיות שלו אשר הופרו. פיצוי בלתי ממוני נאמד לרוב בעשרות או בסכום שנפסק במקרה של דן ₪ אלפי . בהינתן ₪ 120,000 , רבין, שנדון לצד כותה המאמץ העצום הנדרש בניהול תביעה שכזו, ומספר השעות הרב שהדבר דורש (הליכי גילוי המסמכים לבדם עלולים להיות מפרכים ויקרים), והפגיעה בזכויות חוקתיות ובזכויות כלכליות שלא נאמדו בכסף בגישה החישובית - בוודאי שפיצוי בלתי ממוני בסדר גודל כזה, ככל שיהווה את תקרת הגג לפיצויים אינו מהווה תמריץ למאמץ הרקוליאני בסדר גודל שכזה ולשכר הטרחה האמור לשקף מאמץ זה. אמנם, בפס"ד כותה כתבה כב' הש' גנדלר אופק: "בשל כך שביסוד הפיצוי הבלתי ממוני מונחת גם תכלית חברתית, יש לעשות שימוש באפשרות שלא להטילו בזהירות דברים נכוחים, אולם חששנו 31 ובמשורה". הוא שבפועל בתי הדין האזוריים יחששו לסטות ממנהגם לפסוק סכומים רחומים בלבד, והמצב יישאר על כנו, תוך שמעסיקים יבכרו לבלוע קנס קטן של פיצוי לא ממוני בשיעורים נמוכים, וימשיכו בתופעה הפסולה של העסקת עובדים בתבנית העסקה פיקטיבית כעצמאיים, כפי ששררה ערב הלכת כותה. עם זאת, לאחרונה ממש ניתן פסק דינו של שפסק 32 ביתהדין האזורי לעבודהבתלאביב ₪350,000 פיצוי לא ממוני בשיעור של בהתחשב בזכויות לא כלכליות שהפסיד העובד ובהתחשב בשיקולים, המנויים בעניין כותה, בוויתקו של העובד בעבודה ובהיבט ההרתעתי. אנו רואים גישה זאת כקרן אור לצורך מימוש ההיבט ההרתעתי הראוי לצד מימושו של ההיבט התרופתי של הפיצוי הבלתי ממוני. זאת, באופן שפיצוי זה, באמצעות מימוש ההיבט ההרתעתי לצד התרופתי, יהווה כלי הרתעתי ראוי של ממש תחת הגישה ההרתעתית. כאמור, יש לעמוד על המשמר ולבחון אמפירית וכפי שציינה הנשיאה, "עקב בצד אגודל", כיצד ישפיעפס"דכותהעלאפשרות הגשת תביעות ראויות שיוגשו בהקשר זה. זאת, באופן שתחת פיקציות ההעסקה יוכרו בדיעבד יחסי עובד ומעסיק; ובאופן שהפיצוי הבלתי ממוני יהווה, בנוסף לגישה החישובית, כלי הרתעתי ומכוון התנהגות. לפסק דינה של השופטת אופק גנדלר 14 , פסקה עניין כותה 31 , שבו פסקה כב' סגנית הנשיא, השופטת טרכטינגוט, סכום 28.10.2021 , אינה ארואטי - עיריית רמת גן ‏ 67657-01-17 ) סעש (ת"א 32 כפיצוי בלתי ממוני. ₪ 350,000 משמעותי יותר בשיעור של

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=