כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

15 רשימה זו עוסקת בתופעה המתרחשת במסגרתה גורם מטעם 1 במגזר הציבורי, מעסיקו של עובד, בשלב מסוים במהלך חוזה העבודה, בוחר לשנות חד-צדדית את חוזה העבודה שהונהג. זאת תוך שימוש בטיעונים רגולטוריים שלפיהם השכר המקובל במגזר הציבורי נפרץ על ידי שכרו ותנאי של אותו עובד. אשר מתגבש 2 חוזה העבודה הינו חוזה יחס ומשתנה במהלך הקשר בין העובד למעסיק על ידי האופן בו נוהגים הצדדים לחוזה העבודה. בעוד במגזר הפרטי דיני החוזים אינם מאפשרים שינוי פוגעני וחד צדדי של חוזה העבודה, הרי שבמגזר הציבורי והמתוקצב, לא פעם נטענת טענה כלפי עובד או כלפי קבוצת עובדים, כי השכר המשולם "חורג" מהמקובל במגזר הציבורי. כך בעוד שבהלכה ברורה של בית המשפט העליון נקבע כי לא ניתן לקרוע תנאי מתניותיו מתוך דוקטרינות מדיני החוזים 3 של החוזה, וההסתמכות, ניתן להיווכח כי כללים אלה צומצמו לגבי המגזר ציבורי, אשר חשים לא פעם כאילו שכרם הוא מעין "שכר על-תנאי". הכינוי שניתן לתשלומים "חריגות שכר" ותנאים שהוענקו לעובדים אשר נטען כי לא אושרו בידי הממונהעלהשכרבמשרדהאוצר, הפך מונח שגור בפי מנהלי משאבי אנוש ועובדי המגזר הציבורי כפרטים. מדובר במונח מאיים שמשמעותו, שינוי חוזה העבודה החל בידי המעסיק. כך, המעסיק הציבורי שעבורו הוא פועל בנאמנות לעיתים משך שנים רבות, מגיש לעובד דרישת תשלום הכוללת תביעה להפחתת שכר, וכן דרישה להשבת מרכיבי שכר שונים מיום ששולמו לעובד. על הממונה על השכר במשרד האוצר: על מנת לדון במונח זה יש לדון בסמכותו של להכריע הממונה על השכר במשרד האוצר בסוגיות תשלום שכר ומתן תוקף להסכמי עבודה. סמכות זו מעוגנתבהחלטותהממשלה .1985- ובחוק יסודות התקציב, תשמ"ה סמכות זו כוללת לא רק אישור הסדרים והסכמים חדשים, אלא אף פיקוח על אופן ביצוע הסכמים שאושרו. הרקע ליצירת גוף חשוב זה הינו המשבר במסגרתו נחקק 1985 הכלכלי בישראל משנת חוק ההסדרים במשק המדינה, להשגת יעדי תקציב המדינה. חוקים אלה הטילו מגבלות חריגה משכר עובדים במגזר הציבורי וסמכות של הממונה על השכר “המגזר הציבורי” הינו כינוי רחב הכולל את עובדי הגופים הציבוריים הרשמיים – עובדי מדינה ושלטון מקומי הגופים הלאומיים וכן כלל 1 הגופים הנתמכים המתוקצבים ועובדי גופי הבטחון. 281 ’ ), ע 2012 ראה על כך: ה’ בר-מור, “חוזה העבודה כחוזה יחסים”, ספר אליקה ברק ( 2 210 )2 מילפלדר נגד בית הדין הארצי, פ”ד מא ( 239/83 בג”צ 3 ,183 ’ , בעמ 00033xk-MinisterialCommittees-PMO-ISA - , הצעת מחליטים, ארכיון המדינה, מס’ תיק 1985 הצעת תקציב המדינה לשנת 4 https://www.archives.gov.il/archives/Archive/0b0717068031be31/File/0b071706804679f9

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=