כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

66 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים הקיבוציים בהעלאת טענות שעניינן התערבות בתוכנו של הסכם קיבוצי מדובר היה 27 בעניין הרופאים המתמחים כך, בצעד ארגוני של התפטרות קולקטיבית, בו נקטו הרופאים, כשביסודה דרישה "לפתוח" הסכם קיבוצי שנחתם ולשנות הוראותיו. דרישת המתמחים לשינוי הוראות ההסכם הקיבוצי נדחתה תוך שנקבע כי: " יסוד מוסד הוא, כי משנחתם ההסכם הקיבוצי, אין עוד "לפתוח" אותו שלא על פי דין, ופתיחתו על ידי קבוצות שאינן מרוצות מהתנאיםשנקבעו בו, משמיטה את הקרקע מתחת משפט העבודה הקיבוצי; עלולה לגרום לקריסת מערכת יחסי העבודה בישראל; להיות בעלת השלכות הרסניות על כלל ציבור העובדים והמעבידים בישראל; לפגוע בכוח המיקוח ובאפשרות להקנות לכלל ציבור העובדים שיפור תנאי עבודה; ולפגוע ביציבות המשק והכלכלה בישראל. העלאת דרישה לפתיחת הסכם קיבוצי ולעשיית שינוי בו לאחר שנחתם על ידי מי שאינו הארגון היציג ושלא על פי העילות המוכרות בדין, יש בה אף כדי לגרום לפגיעה ביציבות יחסי העבודה..." האוטונומיה עקרון על שמירה במסגרת ,כן אם בסכנה הארצי הדין בית הכיר ,הקיבוצית לחופש ,קיבוציים עבודה ליחסי שאורבת הקיבוצי ומתן המשא ולחופש ההתאגדות והעמדת ,שונים גורמים של התערבות מפני השותפים הצדדים רצון במקום רצונם .העבודה ליחסי הטבעיים . ו כללם של דברים עמדתי על כך שעקרון האוטונומיה הקיבוצית נגזר מחוק הסכמים קיבוציים, מזכויות יסוד חוקתיות ועקרונות חשובים ביחסי העבודה הקיבוציים – הייצוג ההולם של נציגות העובדים והוודאות והיציבות ביחסי העבודה הקיבוציים; והינו בעל נפקות לאחר החתימה על הסכם קיבוצי באופן המגביל מאד את התערבות רשויות השלטון, הערכאות המשפטיות וקבוצות עובדים וגורמים שונים שאינם הצדדים הישירים להסכם הקיבוצי בהתערבות בתוכנו של הסכם קיבוצי. ומכח עקרון האוטונומיה הקיבוצית נמנעת התערבות גורמים שאינן נמנים על הצדדים הישירים ליחסי העבודה הקיבוציים במהלך המשא ומתן הקיבוצי. כפועל יוצאממאפייניו של עקרון האוטונומיה הקיבוצית, עקרון זה מהווה נקודת שיווי המשקל השומרת על תוכנו של ההסכם הקיבוצי הינו כלי חשוב לעידוד משא ומתן קיבוצי ולשמירהעלתוכן הנורמותהקיבוציות שעוגנו בהסכם הקיבוצי. ומדיניות בתי הדין לעבודה והממונה על רישום הסכמים קיבוציים להימנע מהתערבות בתוכן ההסכם הקיבוצי הינה מדיניות ראויה שמממשת את האדנים עליה מושתת עקרון זה. 2376-10- וראו: סק"כ 4.9.201 , מדינת ישראל משרד הבריאות ומשרד האוצר - ההסתדרות הרפואית בישראל 722-09-11 סק"כ 27 ; עתירות לבג"ץ אשר הוגשו על פסק דין 12.10.2011 , מדינת ישראל-משרד הבריאות ומשרד האוצר – ההסתדרות הרפואית בישראל 11 .13.12.2011 , ד"ר אבי גדות נ' בית הדין הארצי לעבודה 8382/11 ,7569/11 בג"ץ : זה נמחקו

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=