כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

53 על-ידי המועצה הלאומית 2016 בשנת .7/6/16 לסוכרתוהגישהדו"חמקיףבתאריך ועדה זו מנתה מומחים רבים ,לרבות פרופ' איתמר רז , פרופ' חוליו וינשטיין, פרופ' מרדכי רביד, פרופ' אמיר תירוש. על הועדה הוטל, בין היתר, לבחון את הקשר בין דחק נפשי מקדים לפריצת ו/או החמרת מחלת .2 או 1 הסוכרת מסוג בתי הדין לעבודה מתייחסים רבות בפסיקותיהם בשנים האחרונות לדו"ח ועדת רפופורט. בדו"ח הועדה נכתב כי דחק נפשי אינו מהווה את המחולל הראשוני למחלת הסוכרת, וכי הוועדה עסקה בתפקידו של דחק נפשי מקדים כ'גורםהדק' לפריצתסוכרת. הוועדה ציינה כי כדי להעריך נכונה את תפקידו היחסי של דחק נפשי מקדים כ'גורם הדק' בפריצת סוכרת יש להעריך בזהירות רבה ביותר כל מקרה לגופו, תוך שקילת מכלול הגורמים המעורבים. בדו"ח הועדה מופיעות שתי מסקנות עיקריות : א. יש קשר חזק בין דחק נפשי מקדים ופריצת מחלת הסוכרת, ובנסיבות מסוימות יכול דחק נפשי מקדים לשמש כגורם 'הדק' (להבדיל מגורם מחולל ראשוני) לפריצה של סוכרת או להחמרתה. ב. חוזק הקשר קשור למאפיינים אישיים ונסיבות האירועים של כל חולה וחולה, ועל הרופא לברר את הנסיבות מראש מול החולה, וחוזק הקשר יקבע על פי דעת מומחה , ובכלל זה: (א) שלילת נוכחות סוכרת קודמת; (ב) שלילת גורמי הדק אחרים לפריצת המחלה; (ג) נוכחות או היעדר גורמי סיכון נוספים לפריצת סוכרת; (ד) הערכהשלעוצמתהדחקהאובייקטיבית והסובייקטיבית; (ה) סמיכות בזמן בין תקופת הדחק לפרוץ המחלה. ההלכה הפסוקה כאמור, במקרים רבים דוחה המוסד לביטוח לאומי את התביעה ועל הנפגע להגיש תביעה לבית הדין לעבודה. בתחילה דן בית הדין בעובדות האירוע החריג אשר קדם לפריצת המחלה, ולשם כך על הנפגע להוכיחאתהאירוע , לרבות באמצעותעדים. משהוכח האירוע החריג, ממנה בית הדין מומחה רפואי אשר תפקידו לדון במקרה ולקבוע האם קיים קשר סיבתי בין האירוע לבין המחלה. בתי הדין לעבודה מתייחסים לסוכרת כמחלה העשויה להתפרץ כתוצאה מטריגר - אירוע טראומתי וחריג שניתן לקשור אותו למקום העבודה, לאירוע חריג שהתקיים בסמיכות להתפרצות המחלה, בפרק זמן של עד שלושה חודשים. מה נחשב ע"י בתי הדין לעבודה כאירוע חריג בעבודה העלול להביא להתפרצות ?סוכרת חרזי ליאור נ' 3949/08 ' כך למשל, בבל ) נדון 6.1.2010( המוסד לביטוח לאומי עניינו של עובד אשר ביקש להכיר במחלת הסוכרת כפגיעה בעבודה, משהודע לו כי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=