כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 13

30 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים שכרן לזהשל הגברים. עובדתית, המעסיקים לא נוטים לבצע השוואת שכר והעובדות נדרשות להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ובמסגרתן לדרוש את המידע הדרוש לשם בירור מעמד משכורתן יחסית לזה של הגברים. כדי לתקן ליקוי זה המחוקק הטיל על מעסיקים ציבוריים וגם פרטיים הרחבת החשיפה של פערי השכר במסגרת דיווחים שנתיים כדלקמן: ראשית, עריכת דוח פנימי בו יפורט השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצלו בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. הדוח חייב להיות מפורט מאד ולכלול, למשל, נתונים בדבר פערי השכר באחוזיםבכלקבוצתעובדים.שנית,בהתבסס על הדוח הפנימי חובה על המעסיק למסור לכל עובדת ועובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים. שלישית, חובה על המעסיק גם לפרסם דוח פומבי, לרבות באתר האינטרנט שלו, ולכלול בו את הנתונים המפורטים בדוח הפנימי. לסיכום: חובות אלו שמועמסות על המעסיק, בנוסף עלהעלותהכספיתשלהן,אמורותליצרשינוי ארגוני שנועד להביא לידיעת העובדות את פערי השכר בינן לבין העובדים ובאמצעות זו לשמש מנגנון לחץ על המעסיק. זאת, במיוחד במקומות עבודה לא מאורגנים בהם אין המידע בדבר משכורות של עובדים אינו מצוי בידיעתו של גוף נוסף. לתיקון זה לחוק מספר שלבים ובשלב רשאי יהיהשר 1.6.22- המתקדם יותר החל מ העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר האוצר להחיל חובה זו גם על עובדים ובמספר 518 מי שמעסיק למטה מ- שייקבע. בעיה אחת שעלולה להתעורר עם תיקון זה לחוק היא האפשרות של ניצול המידע בידי גברים להעלאת שכרם. מעסיקים יאלצו להתמודד עם אתגר זה באמצעות הגדלת כוח העבודה הנשי וזוהי למעשה מטרתו של התיקון. בעיה אחרת בתיקון זה היא העדרה של סנקציה מידית וישירה במצב של אי ציות לחובת עריכת הדוח הפנימי. סנקציה אחת שמוצעת בחוק היא זכות תביעה של העובדת ואף של ארגון העובדים לפיצוי על הפרת החוק גם אם לא נגרם נזק ממון. אולם, הוראה זו מותירה את אכיפת החוק בידי העובדים עצמם לעומת חקיקת המגן שהפרתה מוגדרת כעבירה פלילית. העובדים, במיוחד במגזר הפרטי, עלולים להרתע מתביעות ישירות נגד מעסיק. עם זאת, האפשרות להעזר בארגון עובדים עשויה להגביר את הזיקה בין עובדים לארגון עובדים ולהרחיב את ההתארגנות. עתה נותר לנו להמתין לפרסום הדוחות בשנים הבאות כדי לבחון את השפעת שקיפות פערי השכר על צמצומם בכפוף, כמובן, להשפעתו של משבר הקורונה על שוק העבודה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=