תקנון האקדמיה


 1. אתר האקדמיה (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המאפשר רישום לימי עיון, קורסים וכנסים מקצועיים במגוון נושאים (להלן: "הארועים").

  האתר בבעלות חברת 'אוטוריטה - מידע וכלים למנהלים בע"מ', ח.פ. 512857251 האחראית על תפעול האתר ואחזקתו (להלן: "החברה"), כמו גם על קיום הארועים.

 2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מהצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהא לו ו / או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה.
 3. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לארועים השונים, תגברנה הוראות תקנון זה.
 4. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 5. הודעות לביטול ההשתתפות תתקבלנה לא יאוחר מ 4 ימים לפני מועד הארוע, אלא אם צוין אחרת. לאחר מועד זה, יחוייב המשתתף בתשלום מלא.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ארועים, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. החזר עבור הוצאות חנייה יינתן כנגד הצגת שובר חניה מחניון 'כיכר אתרים' בלבד.
 8. החברה מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתתפ/ים ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתתפ/ים לצד שלישי שלא בהסכמתו/ם. 
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. החברה תהיה פטורה מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתתפ/ים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת. 
 10. החברה רשאית לשלוח אל המשתתפ/ים מידע מקצועי ו/או הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת. 
 11. תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 27.3.17 וניתן לשינוי בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת ע"י החברה.