זכירת פרטי כניסה
התחברות
הרשמה למשתמשים חדשים
שליחה
מסכים/ה לתנאי השימוש
שליחה
שליחה
שלום אורח
התנתק

עולם העבודהלחשב שכר

חיפוש חיפוש מתקדם
פניה למחלקה המקצועיתהמאגר האישי
המחלקה המקצועית שלום
המחלקה המקצועית עומדת לרשותך באופן זמין על-מנת לסייע לך בקבלת מענה עדכני ומקצועי במגוון הסוגיות בתחום יחסי עבודה ושכר. המחלקה המקצועית פועלת לשרותך בימים א-ה בשעות 8:30-16:30. יינתן מענה כללי בדרך של הפניה למאגרי המידע, לפסיקה ולחקיקה ולא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות.
 זכירת פרטי פונה
שלח
תנאי שימוש
'אוטוריטה בעולם העבודה' (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנטי המציג מידע משפטי וכללי ויישומי תוכנה. האתר מופעל באמצעות חברת "אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ'', (להלן: "המערכת"). כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המערכת או מי מטעמה. בכל מקרה של סתירה ו / או אי-התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לבין פרסומים אחרים בכל מדיה שהיא בנוגע לאתר, תגברנה הוראות מסמך זה. בכל מקום במסמך זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
תוכן ואחריות
המערכת לא תישא באחריות להתאמת המידע לצורכי המשתמש ו / או באחריות ישירה או עקיפה לכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש במידע שבאתר. המשתמש נוטל על עצמו את האחריות לישימות המידע ומצהיר כי כל ההסתמכות עליו וכל רישום של המידע תיעשה על אחריותו בלבד. המערכת אינה אחראית לטעויות או שגיאות במידה ויתגלו במידע המוצג באתר וכל השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אין להשתמש במידע המוצג באתר ללא הפעלת שיקול דעת מוסמך ובלא בדיקה של המידע. בכל שימוש באתר יש לשים לב למועד עדכון החומר המצוין בו. במידה ותהיה סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים הרשמיים, החומר בפרסומים הרשמיים הוא הקובע. המערכת אינה אחראית לכל נזק ו / או אובדן (כולל צד ג') כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות במקרים של טעויות ו / או שגיאות במידע המוצג באתר ו / או נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי התוכנה. השימוש במידע וביישומי התוכנה המצויים באתר זה, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ ו / או טיפול משפטי.
זכויות יוצרים ושימוש
זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. זכויות היוצרים לגבי מידע המופיע באתר שייכות למערכת. למשתמש שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, כולל ציטוט סביר תוך ציון המקור ובהתאם לכללי האזכור האחיד בכתיבה משפטית. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות ו / או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמת המערכת מראש ובכתב. דמי השימוש הנגבים על ידי המערכת מהווים תשלום בגין הרשאת הכניסה לאתר בלבד.
הגנת פרטיות
המערכת מתחייבת לשמור על סודיות ופרטיות המשתמש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותה, ולא להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי שלא בהסכמתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין באפשרות המערכת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המערכת תהיה פטורה מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים ו / או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת. המערכת רשאית לשלוח אל הלקוח מידע מקצועי ו / או הודעות פרסומיות מעת לעת ובאמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים, וזאת בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת.
קישורים ופרסומים
המערכת אינה אחראית לתוכן האתרים אליהם קיימים קישורים באתר, אין לראות בהם המלצה לשימוש והם מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד. אין המערכת אחראית לתוכן הפרסומים באתר, והם באחריות המפרסמים בלבד.
אחר
תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 15.6.14 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על-ידי המערכת.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין.
אנא בחר /י את הדרך הנוחה ביותר עבורך על-מנת שנוכל ליצור איתך קשר בקלות וביעילות:
* חובה
שליחה
ניתן ליצור איתנו קשר גם בטל' 03-5383233. שעות הפעילות הינן בימים א-ה בין השעות 08:30-16:30.
חדשות
04/12/2018
רכיב שכר של "שעות נוספות גלובליות" אינו מהווה רכיב הבא בחישוב פיצויי פיטורים
02/12/2018
הבנה בעל-פה, שבתום שנה יהיו הצדדים לחוזה עבודה רשאים לנהל משא ומתן על המשך תנאי ההעסקה - אין בה כדי להפוך את חוזה ההעסקה שהוא לתקופה בלתי קצובה, לחוזה העסקה לתקופה קצובה
בית-הדין האזורי לעבודה קבע, כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על עובד בתפקיד של מנהל בית-קפה ולכן יהיה זכאי לתשלום של שעות נוספות
15/11/2018
מעסיק אינו רשאי למנוע מעובדת את הזכות לנצל שעת הורות וזאת - גם אם ההסכם ביניהם קובע, כי היא עובדת באופן קבוע מידי יום בשעות נוספות ומקבלת תשלום של "שעות נוספות גלובליות"
11/11/2018
בית-הדין האזורי לעבודה קבע, כי עובדת ששימשה מנהלת חשבונות וחשבת שכר, זכאית לתשלום של שעות נוספות, שכן תפקידה אינו תפקיד הנהלה או תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי
כאשר מעסיק יודע, כי עובד עובד בשעות נוספות ובוחר לעצום עין ולא למנוע מהעובד לעבוד באותן שעות - לא יהיה רשאי להישמע בטענה, כי אסר לעבוד בשעות נוספות
04/11/2018
בית-הדין הארצי לעבודה קבע, כי הוראה שניתנה לעובדת שלא להגיע למקום העבודה עד להחלטת הממונה במשרד העבודה בענין הגשת היתר לפיטוריה בעת היותה בהריון, על-ידי מעסיקה, תוך קבלת שכר אך בלא שהתאפשר לה לעבוד בפועל - מהווה הפרה של חוק עבודת נשים
האיסור על אפליה, בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, הינו רחב דיו על מנת לחול גם על אקט של העלאת עובדת על נתיב של "מועמדות לפיטורים" בעת הריונה
14/10/2018
יום הבחירות לרשויות המקומיות הוא יום שבתון ועובד שעבד אצל מעסיק 14 ימים רצופים לפחות סמוך ליום הבחירות, ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילו עבד
14/10/2018
בהתאם להודעת החשב הכללי עודכנו הריביות לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה לרבעון שמסתיים ביום 31.12.2018
17/09/2018
אין לחפוף תקופת הודעה מוקדמת עם ימי חופשה שנותרו לזכותו של עובד מפוטר, גם אם מדובר ב"חופשה מאורגנת" על-ידי המעסיק לכלל עובדי החברה
16/09/2018
בית-הדין הארצי לעבודה פסק, כי רכיב "שעות נוספות גלובליות" ששולם לעובד מועצה כונה כך באופן פיקטיבי ולא שולם כנגד ביצוע שעות נוספות בפועל. משמעות הדברים היא, כי הרכיב היווה למעשה חלק בלתי נפרד משכרו הרגיל של העובד ולכן מהווה גם חלק משכרו הקובע של העובד לפנסיה
13/09/2018
ימי הודעה מוקדמת הינם ימים קלנדריים, להבדיל מימי עבודה בפועל
11/09/2018
בחוקי העבודה לא קיים כל איסור על מעסיק להעסיק קרובי משפחה. לענין זכויות הנובעות מחוק הביטוח הלאומי - נפסק, כי כאשר הצדדים הם קרובי משפחה יש מקום לבחון בקפידת יתר את היחסים שנוצרו: האם הם יחסים וולונטריים, התנדבותיים או קשר חוזי הנובע מקיום יחסי עבודה בין הצדדים
09/09/2018
בית-הדין האזורי לעבודה הרשיע מעסיקה שהעסיקה עובדת זרה במשק בית ללא היתר כדין וללא ביטוח רפואי. לא ניתנים היתרים להעסקת עובדים זרים בעבודות משק בית
30/08/2018
במקרה בו עובד יוצא לחופשה ללא אישור המעסיק, יתכן ומדובר במעשה של "זניחת" מקום העבודה שמשמעה - התפטרות; אפשרות נוספת היא, שיהיה מדובר בפיטורים על-ידי המעסיק, מחמת הפרת משמעת חמורה של העובד
28/08/2018
בית-הדין האזורי לעבודה הרשיע חברת ניקיון ומנהלה בביצוע עבירות על חוקי העבודה וגזר עליהם קנס בסכום של 1 מיליון ש"ח
26/08/2018
בית-הדין האזורי לעבודה קבע, במקרה בו מעסיק שינה באופן חד-צדדי את צורת חישוב יעד המכירות של עובד בגינו היה זכאי לתשלום עמלות, כי כל עוד מטרת שיטת התשלום היא לתמרץ עובד להשיג לקוחות חדשים ולא רק להשאיר את אלה הקיימים, העלאת היעד בשיעור סביר הינה לגיטימית ומהווה אמצעי גמול הנמצא בתוך הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק
מסמכים נצפים
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
זכויותיהם של עובדים יומיים ושעתיים
חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
הודעה מוקדמת ותמורת הודעה מוקדמת
חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963
צבירת זכויות בתקופות שאינן עבודה בפועל - טבלה
חוק עבודת נשים, תשי"ד - 1954
אורך חופשה לעובדים העובדים 6 ימים בשבוע
חוק דמי מחלה, תשל"ו - 1976
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים- אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים
השוואה בין דמי חופשה ופדיון חופשה
שעות נוספות-סיכום
מאמרים מקצועיים
16/03/2017
למי שייכים הרווחים שנצברו בקופת הפיצויים
עמי פרנקל, לירון בק עו"ד
01/05/2016
תובענה ייצוגית בדיני עבודה
פרופ' הדרה בר-מור פרופסור חבר מכללה אקדמית נתניה
01/04/2016
זכות השימוע (הטיעון) במגזר הפרטי
עו"ד מיכל שמיר
01/03/2016
זכות הקניין והגבלת חופש העיסוק – מתי תותר הגבלת חופש העיסוק של עובד ?
עו"ד יאיר דוד
01/02/2016
חשיבה מחדש על יחסי עובד מעסיק בקיבוץ המתחדש ובכלל
דר' שלומית יניסקי רביד, עו"ד
01/01/2016
זכויות עובדים בחברות בקשיים
ד"ר מיכל הורוביץ מרצה בבית ספר למשפטים מכללה אקדמית נתניה
15/02/2015
העובד חלש והמעביד חזק? היפוך כוחות בחברות סטארט-אפ
יעל קרמר עו"ד
15/02/2015
היטל על העסקת עובדים זרים ופליטים והגדרתם לעניין תושבות
רמי אריה עו"ד ורו"ח
15/02/2015
התקבלה טענת התיישנות ובוטלה שומת המס
רמי אריה עו"ד ורו"ח
18/01/2015
תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה
חן בכר, נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
חוק עבודת נשים או חוק עבדות מעסיקים?
נעמה שבתאי בכר עו"ד
01/09/2014
רשתות חברתיות – אזור הדמדומים של חופש הביטוי, גם במקום העבודה
עודד ערמוני עו"ד
01/09/2014
שעות עודפות או שינוי בחלקיות המשרה – מורה נבוכים או שמא נותרנו נבוכים?
עודד ערמוני עו"ד
02/09/2008
משיכת כספי פיצויים מקופת גמל ע"י מעביד
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
24/03/2008
עובד ומעביד הזהרו! הטבות מס שלא כדין לפניכם
עפר קנטור יועץ חשבות שכר
12/02/2008
המהפך הפנסיוני 2008 - תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ח - 2008
עופר קנטור יועץ חשבות שכר
31/03/2005
העלאת שווי השימוש על רכב צמוד - מרץ 2005
לוי שרגאי
28/07/2004
זכויות חברתיות - כלכליות בשיח החוקתי החדש: מזכויות חברתיות למימד החברתי של זכויות האדם
גיא מונדלק ד"ר, מרצה בפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
שנתון משפט העבודה 65,5
02/04/2004
מי מוטרד מהטרדה מינית בעבודה?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
שנתון משפט העבודה ז 153 עבודה חברה ומשפט
01/04/2004
איפיון ההסדרה המשפטית לגבי פיטורי עובד - מברירת מחדל חוזית להסדרה קוגנטית, ומה שביניהם
גיא מונדלק מרצה, הפקולטה למשפטים, אונ' חיפה
עיוני משפט כב (3), 819
01/04/2004
מיקור חוץ (outsourcing) 'מתמקרים' החוצה : העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, פרשנות אחרת, המרת העסקה הפורמלית בעסקה האותנטית
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
שנתון משפט העבודה ז, 5 עבודה, חברה ומשפט
28/10/2003
שביתה מעין פוליטית, הוראה מעין פוליטית:הרהורים על הבחנות משפטיות והוראתן
גיא מונדלק מרצה בכיר, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
עיוני משפט כ"ה, 343
26/10/2003
הגנת הפרטיות של העובד וחובות הגילוי שלו כלפי מעביד
מ' גולדברג נשיא בית הדין הארצי לעבודה (בדימוס)
22/09/2003
עבודה במנוחה שבועית
יצחק אליאסוף שופט סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
זכות היסוד לחופש התארגנות: הלגיטימיות של מימון תקציב ארגון העובדים מדמי טיפול המתקבלים מעובדים שאינם נמנים על חבריו
רות בן ישראל פרופ', הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מה נותר ממשפט העבודה המגן?
שרון רבין מרגליות ד"ר, המרכז הבינתחומי, הרצליה
ספר מנחם גולדברג , הוצאת סדן
22/09/2003
מורה דרך למעסיק המעוניין להזמין ספק שירות
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
לא ניתן לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף
יואב ברנזון עו"ד, משרד עו"ד חיים ברנזון
22/09/2003
ויתור, פשרה ועיסקת חבילה ומה שביניהם/ מחילה על זכויות בסיסיות בסיום העבודה
פינברג נחום, שליט קרן עו"ד, משרד עו"ד נ.פינברג ושו"ת
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
22/09/2003
היקף תחולת משפט העבודה - מכפיפות לתכלית
סטיב אדלר שופט נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ספר מנחם גולדברג, הוצאת סדן
טפסים שימושיים
הסכם עבודה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161 משולב עם 161א)
כרטיס עובד (טופס 101)
טופס בקשה לחופשה
הודעה על תנאי עבודה - טופס 1: הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה
אישור על תקופת העסקה
דו"ח נסיעה לחו"ל - פרוט הוצאות
הסכם עבודה לתקופה קצובה
פרוטוקול שיחת שימוע לפיטורים
טופס מתן טיפול לנפגע עבודה (טופס 250)
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה - החל מחודש אוקטובר 2006 (טופס 161א)
תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (טופס 211)
שערים ומדדים
נכון ליום: 13/12/2018
שער יציג דולר 3.753 +0.2%
שער יציג אירו 4.270 +0.5%
מדד מחירים לצרכן 101.800 +0.30%
ריבית פריים 1.75% +.2%
 • מיון לפי רלוונטיות
  מיון לפי רלוונטיות
  מיון לפי פופולריות
  מיון לפי תאריך
  מיון לפי סוג
  מיון לפי שם
 • כל סוגי המאמרים
  כל סוגי המאמרים
  תמצית פסק דין
  שאלה ותשובה
  מאמר
  תמצית חוקים
  הצעת חוק
  טבלאות וסכומים
  חוזרים / הנחיות
 • חיתוך לפי חודש אחרון
  חיתוך לפי חודש אחרון
  חיתוך לפי רבעון אחרון
  חיתוך לפי חצי שנה אחרונה
 • חיפוש
/
 כרך-  חלק-  עמוד- 
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 וגם  אואו
 מ-   עד- 
חיפוש ניקוי מסך
