כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

67 המהפך של ההסדר הקיבוצי - מממזר לבן מלך זו של תנאי מכללא להשלמת חסר בחוזה. חוק החוזים (חלק כללי) העמיד מכשיר אחר בעל עוצמה חזקה יותר ובעל תחולה כללית יותר – להשלמת חסר בחוזה. זהו לחוק 39 עקרון תום הלב הקבוע בסעיף החוזים (חלק כללי)". ציינה השופטת שטרסברג 27 נחמני ובעניין כהן: "תורת התניה מכללא, שנקלטה אצלנו מהמשפט המקובל האנגלי, איבדה את מעמדה מאז חוק החוזים. חוק החוזים העמיד לרשותנו מכשיר אחר, והוא עקרון שבו". 39 תום הלב הקבוע בסעיף ב. הכרה במעמדו המחייב של ההסדר הקיבוצי לאור עקרון תום הלב - הלכת שירותי בריאות חוזה העבודה בין המעסיק לעובד הינו חוזה long term או contract relational יחס כלומר, חוזה לתקופה ממושכת 28contract היוצר יחסים ממושכים ותנאיו משתנים מעת לעת. נוכח ייחודם של יחסי העבודה חלה חובת תם לב מוגברת בין הצדדים ליחסי העבודה. מקל וחומר, חלה חובת תום לב מוגברת בין הצדדים להסכם קיבוצי ולהסדר הקיבוצי ובין בעלי הזכויות והחובות מכח ההסכם הקיבוצי או ההסדר קיבוצי. למן מועד כינונו של חוק הלכה למעשה, החוזים ועיגון עקרון היסוד של תום הלב מעמדו של הסדר קיבוצי ותוקפו נבחנים באספקלריה של עקרון תום הלב. נוכח מהותו של ההסדר הקיבוצי, חובת תום הלב הינה חובה מוגברת. כלומר, חובת תום לב מוגברת של המעסיק לפעול לפי ההסכם הקיבוצי או ההסדר הקיבוצי כלפי העובדים, אף שאינם צד ישיר להסדר הקיבוצי; וחובה מוגברת של העובדים לפעול לפי ההסכם הקיבוצי או ההסדר הקיבוצי. וכלשונה של סגנית הנשיא (כתוארה אז) אלישבע ברק :שירותי בריאות כלליתאוסוסקין בעניין "כיום אין עוד מקום להתייחס אל הסדרים קיבוציים כ'הסכמים ג'נטלמניים' לא מחייבים מבחינה משפטית שתניותיהם הן תניות מכללא בהסכמים האישיים. מאז קיומו של חוק החוזים (חלק כללי) שקבע את עקרון תום הלב במשפט הישראלי אין עוד מקום למושג של תניות מכללא. אנו בוחנים הסכמים בקנה מידה של תום לב. הצדדים להסכם הם מחוקקיו. אם תניותיו אינן נוגדות את עקרון תום הלב ותקנת הציבור מתוך גישה של הגינות וצדק, אין מקום להתעלם מקיומם. על כן גם אין להתייחס להסדרים קיבוציים כנחותים במשפט". והבהירה השופטת (כתוארה אז) וירט ליבנה :קורןבעניין "גם להסדר קיבוצי יש לתת תוקף משפטי ויש לכבדו, תוך מתן משקל לעובדה .515 , עמ' 485 )1 , פ"ד מט(נחמני נ' נחנמני 5587/93 ע"א 27 ; שלו, עמ' 505-507 ' על מהותם של חוזי יחס במסגרת יחסי עובד ומעסיק וחובת תום הלב המוגברת מכוחם ראו אלישבע ברק, עמ 28 281 ' , ע 2012 ה' בר-מור, חוזה עבודה כחוזה יחסים, ספר אליקה ברק 104-105

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=