טעויות שמנהלים עושים

כשאין לך גישה למידע הנכון בזמן הנכון, קיימת סבירות גבוהה שגם אתה כמנהל עלול לפעול שלא בכפוף לדיני העבודה ולשלם מחיר מיותר.
על-מנת להימנע מקבלת החלטות שגויות וכדי לאפשר לך התנהלות נכונה ובטוחה, ריכזנו עבורך 10 טעויות נפוצות שמנהלים עושים בעולם יחסי העבודה, לצד דרכי הפעולה הרצויות.

1

פיטורים בקיזוז 'נזקים'

תיאור הסיטואציה

עובד גורם נזקים לחברה, כתוצאה מהתרשלות בעבודתו. בתגובה אתה מחליט לפטרו. בסיום עבודתו, בגמר חשבון, אתה מקזז מהסכומים המגיעים לו את סכום הנזקים, כפי שהם מוערכים על ידך.

מחיר הטעות

כמנהל, אינך רשאי לקזז 'נזקים'. הנך מסתכן בהלנת שכר, שהינה עבירה פלילית, ועלול להיות חשוף לתביעת העובד לקבלת החזר, לרבות פיצויי הלנה. בנוסף, כמנהל אתה עלול לשאת באחריות אישית לביצוע העבירה.

המהלך הנכון

בהתאם לפסיקות בתי-הדין, באפשרותך לקזז בסיום העבודה רק 'חוב מוסכם'. כלומר, סכום שאינו שנוי במחלוקת.
סעיף 25 (ב) לחוק הגנת השכר קובע כי "לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה...חדל עובד לעבוד אצל המעסיק, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות".
רק בית הדין יהיה מוסמך לקבוע אם אכן היו נזקים, את שיעורם ואת זכות הקיזוז של המעסיק.

2

שכר כולל לעובד גלובאלי

תיאור הסיטואציה

כל עובדי החברה מוגדרים כעובדים 'גלובאליים' ומקבלים שכר כולל, ללא קשר לשעות עבודתם בפועל.

מחיר הטעות

כל עובד, למעט מעט מאוד חריגים (ביניהם מנכ"ל / סמנכ"ל), זכאי לתשלום עבור שעות נוספות, ואין לקבוע עימו שכר "כולל".
סעיף 5 לחוק הגנת השכר דן באיסור שכר כולל: "עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה...חל לגביו ונקבע לו שכר-עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות או גמול-עבודה במנוחה השבועית...או הכולל דמי-חופשה תמורת חופשה או פדיון-חופשה כאמור בחוק חופשה שנתית, רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד".
כמנהל אתה עלול לשאת באחריות אישית על עבירת הלנת שכר, שהינה עבירה פלילית. העובד עלול להגיש תביעה בגין אי קבלת תשלום על שעות נוספות, לרבות פיצויי הלנה.

המהלך הנכון

חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק הגנת השכר קובעים כי יש לשלם לכל עובד עבור שעות נוספות ובהתאם לשיעורים הקבועים בחוק.
בהתאם לתוספת לחוק הגנת השכר, יש לפרש בתלוש השכר מהו שכר הבסיס ולפרט בנפרד מהו גובה התשלום עבור שעות נוספות.

3

בקשת פירוט שיחות עבור טלפון חברה

תיאור הסיטואציה

החברה נתנה לשימושו של עובד, הן לצרכי העבודה והן לצרכים פרטיים, טלפון נייד. יש לך 'חשד' שהעובד עושה שימוש חריג בטלפון הנייד לצרכים אישיים. בכוונתך לבקש מחברת הסלולר את פירוט כל השיחות של העובד.

מחיר הטעות

מנהל (או מעסיק) אינו רשאי לעיין בפירוט השיחות, הכוללות, כמוסכם, גם שיחות פרטיות. ייתכן ויהיה מדובר, בין היתר, בעבירה על חוק הגנת הפרטיות והנך מסתכן בהגשת תביעה מצד העובד לפיצוי, לרבות פיצויי פיטורים במקרה של התפטרות בדין פיטורים.

המהלך הנכון

בהתאם לפסיקת בית-הדין הארצי לעבודה (טלי איסקוב ענבר נגד מדינת ישראל - הממונה על חוק עבודת נשים ואח' - ע"ע 90/08), עליך ליידע את העובד בדבר כוונתך להוציא את פירוט השיחות, ולקבל את הסכמתו המפורשת לביצוע הפעולה.

4

העברת עובד בין חברות קשורות

תיאור הסיטואציה

העברת עובד בין "חברות קשורות" (חברת בת / חברת אחות וכד'), ללא ידיעתו, מתוך סברה שמדובר בפעולה 'טכנית' בלבד וככזו- לגיטימית.

מחיר הטעות

הגשת תביעה מצד העובד בשל התפטרות בדין פיטורים.

המהלך הנכון

קבלת הסכמתו המפורשת של העובד לביצוע חילופי המעסיקים, כפי שנקבע בבג"ץ (הסתדרות העובדים החדשה נגד התעשייה האווירית לישראל בע"מ, רמת"א בע"מ ואח', ע"ע בג"ץ 8111/96, 922.97).

5

חיוב עובדים במעבר מקום עבודה

תיאור הסיטואציה

מקום העבודה עובר לעיר אחרת, במרחק של 10 ק"מ בלבד מהמיקום הקודם. מאחר והמרחק לא עולה על 40 ק"מ, ניתנת הוראה לכל העובדים לעבור למקום החדש. עובד שלא יהיה מוכן לעבור – יתפטר, ללא זכאות לתשלום פיצויי פיטורים.

מחיר הטעות

אין כל קביעה בחוק ביחס למספר הקילומטרים ה- "מותר". חיוב העובדים לעבור למקום החדש עלול לגרור תביעות עובדים לתשלום פיצויי פיטורים עקב "הרעה מוחשית בתנאי העבודה".

המהלך הנכון

בהתאם לפסיקות בתי-הדין, במקרה של עובד המבקש להתפטר עקב המעבר, יש לבדוק, לגופו של עניין, את זכאותו לתשלום פיצויי פיטורים על פי נסיבותיו האישיות (פסה"ד של בית-הדין הארצי לעובדה: רשת מעונות מרגלית נגד כהן עליזה, דב"ע נון' 288 - 3).

6

תשלום משכורות ב 10 לחודש

תיאור הסיטואציה

עובדי החברה מקבלים משכורת ב- 10 לחודש (עבור חודש העבודה הקודם).

מחיר הטעות

היום האחרון לתשלום משכורת הינו ה – 9 לחודש. היום הקובע מוגדר בחוק הגנת השכר כ"יום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה".
איחור בתשלום עלול להוביל לתביעות עובדים בגין הלנת שכר, שהינה עבירה פלילית. כמנהל, אתה עלול לשאת באחריות אישית לעבירה.

המהלך הנכון

תשלום בזמן...!

7

אי-תשלום שכר עבור חופשה מאורגנת

תיאור הסיטואציה

עובדי החברה יוצאים פעמיים בשנה (בראש השנה ובפסח) לחופשה מאורגנת, עפ"י החלטת החברה, על חשבון ימי חופשתם. עובד שלא עומדים לזכותו ימי חופשה לא מקבל תשלום, או צובר "מינוס" בימי החופשה העומדים לזכותו.

מחיר הטעות

בהתאם לפסיקות בתי-הדין "דין הוא, כי עובד זכאי לשכרו עם היותו מוכן ומזומן למלאכה...ולאו דווקא משעבד בפועל". אי תשלום שכר עבור ימי חופשה מאורגנת (במקרה ואין לעובד ימי חופשה צבורים) אסור עפ"י דיני העבודה, ועלול לגרום לתביעה מצד העובד בגין הלנת שכר, שהינה עבירה פלילית. כמנהל, אתה עלול לשאת באחריות אישית לעבירה זו.

המהלך הנכון

כמנהל אתה רשאי אמנם ליזום חופשה מאורגנת לעובדים, שכן בהתאם לפסיקת בתי-הדין "המעסיק הוא הנותן חופשות או קובע מועדי החופשות". אך גם אם לא עומדים לזכות העובד ימי חופשה צבורים, אין להכניסו ל- "מינוס" ויש לשלם את שכרו כרגיל. בנוסף, בהתאם לחוק חופשה שנתית עליך לוודא שמידי כל שנה ייצא העובד לשבעה ימי חופשה קלנדריים, לפחות.

8

ויתור על קבלת שכר מצד עובד

תיאור הסיטואציה

עקב קשיים בהם נתונה החברה, בעלי תפקידים מוותרים, בידיעתך ובאישורך, על קבלת שכרם למשך מספר חודשים עד להתייצבות החברה מבחינה כלכלית.

מחיר הטעות

עובד, בכל דרגה שהיא, אינו רשאי לוותר על שכרו וכמנהל אינך רשאי לאשר זאת. חוק הגנת השכר הינו 'חוק מגן' שאין להתנות עליו.
הפרת החוק עלולה לגרום לתביעה מצד העובד לתשלום השכר, לרבות פיצויי הלנה, גם אם "הסכים" לכאורה לאי תשלום השכר. מדובר בעבירה פלילית אשר כמנהל אתה עלול לשאת באחריות אישית על ביצועה.

המהלך הנכון

חובה לשלם לפחות שכר מינימום.

9

האזנה לשיחות טלפון לצורך שיפור השירות

תיאור הסיטואציה

החברה מעסיקה בין היתר מוכרנים, מוקדנים ואנשי תמיכה, שעיקר עבודתם מבוצעת באמצעות שיחות טלפון ללקוחות החברה. על מנת לשפר ולייעל את השירות, מותקנים מכשירי האזנה לשיחות הטלפון.

מחיר הטעות

יש לזכור שהעובדים מנהלים גם שיחות פרטיות באמצעות הטלפון בעבודה, ולכן תיתכן הפרת חוק הגנת הפרטיות. כתוצאה, עלולים העובדים לתבוע פיצוי, לרבות פיצויי פיטורים בשל התפטרות בדין פיטורים.

המהלך הנכון

בהתאם לפסיקה, עליך ליידע את העובדים בדבר הקלטת השיחות ולקבל את הסכמתם.

10

העסקה במשמרות לילה בלבד

תיאור הסיטואציה

פעילות החברה מתבצעת מסביב לשעון בשלוש משמרות. ישנם עובדים המועסקים לבקשתם רק במשמרות לילה, תמורתן משולם שכר גבוה יותר.

מחיר הטעות

חל איסור מפורש בחוק שעות עבודה ומנוחה להעסיק עובד רק בעבודת לילה, גם אם נתן את הסכמתו. מדובר בעבירה פלילית. כמנהל, אתה עלול לשאת באחריות אישית לביצועה.

המהלך הנכון

עפ"י החוק: "לא יועסק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים"
לתשומת לבך: דיני העבודה נאכפים היום ע"י משרד העבודה והרווחה במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב – 2011, לפיו מוטלים עיצומים כספיים על מעסיקים ונושאי משרה שלא ממלאים אחר הוראות חוקי העבודה.
כל הזכויות שמורות לחברת אוטוריטה מידע וכלים למנהלים בע"מ. מסמך זה מובא עבורך כמידע בלבד, ואינו בגדר חוות דעת / ייעוץ / שירות משפטי כלשהו.